L101 - Laboratorium Biologii Obliczeniowej i Bioinformatyki

Nowe możliwości badawcze, które powstaną w wyniku realizacji projektu:

DNA_6a

 • Trójwymiarowe powierzchniowe i wolumetryczne techniki wizualizacji narządów wewnętrznych wraz z interfejsem użytkownika.
 • Wizualizacja rozkładu DNA w ogonie komety.
 • Poszerzona rzeczywistość dla celów nawigacji i diagnostyki w endoskopii. Integracja obrazów wirtualnej i rzeczywistej endoskopii.
 • Multimedialne bazy danych, akwizycja, archiwizacja i przeszukiwanie.
 • Diagnostyka fotodynamiczna z wykorzystaniem obrazowania wąskopasmowego.
 • Kompensacja ruchu w przypadku obrazów wielospektralnych.
 • Nowe interfejsy dla potrzeb obrazowania w medycynie.
 • Zaawansowane metody fuzji danych obrazowych.
 • Rozpoznawania twarzy lub sylwetki.
 • Wykorzystanie systemu wielu kamer obrotowych do śledzenia i analizy zachowań grup ludzi (tłumu) oraz identyfikacji osób w tłumie zachowujących się w sposób nietypowy.
 • Akwizycja gestów, chodu oraz ruchów całej sylwetki człowieka z wykorzystaniem systemu „motion capture” w zastosowaniu do rozpoznawania osób, tłumaczenia języka migowego ( np. polskiego ) na tekst pisany, medycynie ( np. analiza chodu ) i sporcie, grafiki komputerowej.
 • Rozwinięcie systemu THETOS tłumaczącego polski tekst pisany na gesty języka migowego prezentowane na ekranie komputera.
 • Fuzja obrazów PET, CT i MR ( badania naukowe nad algorytmami fuzji obrazów anatomicznych i czynnościowych, poprawa jakości fuzji ).
 • Badania naukowe z zakresu opracowywania nowych markerów tarczowych dla radioterapii sterowanej metabolicznie dla poprawienia jej skuteczności i jakości.
 • Badania nad nowymi radiofarmaceutykami pozytonowymi dla potrzeb PET.
 • Otrzymywanie i wdrażanie nowych radiofarmaceutyków dla celów terapii izotopowej (badania naukowe i świadczenia), ocena jakości obrazu z ich zastosowaniem.
 • Analiza bardzo dużych zbiorów danych, między innymi mikromacierzowych oraz proteomicznych, które są dostępne w laboratoriach jednostek biologicznych i klinicznych, a także będą stworzone w niedalekiej przyszłości.
 • Przeniesienie już posiadanych bibliotek obliczeniowych na sprzęt obliczeniowy nowej generacji, a także ich dalsze rozwinięcie.
 • Prowadzenie badań w skali cząsteczkowej za pomocą narzędzi dynamiki molekularnej i metod monte carlo.
 • Rozwiązywanie równań funkcyjnych z dużą dokładnością z zakresu biologii molekularnej i chemii obliczeniowej.
 • Udoskonalania istniejących sposobów diagnozowania chorób i schorzeń poprzez tworzenia nowych metod analizy danych o charakterze biologicznym (m.in. analiza sekwencji DNA i genomów, analiza ekspresji genów, analiza sekwencji białek, analiza ścieżek sygnałowych i szlaków metabolicznych).
 • Opracowanie i testowanie algorytmów eksploracji danych, ekstrakcji informacji i odkrywania wiedzy w dużych wolumenach danych (np.: poszukiwanie domen i motywów w budowie białek).
 • Opracowanie metod uporządkowanego i zarazem prostego dostępu do informacji.
 • Tworzenie i testowanie algorytmów w obszarze biologii obliczeniowej (np. przewidywanie drugo - i trzeciorzędowej struktury białek) mające ogromne znaczenie m.in. dla inżynierii leków i biotechnologii