Opis projektu BIO-FARMA

 

Projekt realizowany jest w ramach działania 2.1 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka „Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym”, którego zamierzeniem jest rozwój infrastruktury jednostek naukowych w ośrodkach o wysokim potencjale badawczym, umożliwiający prowadzenie wysokiej jakości badań.

Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności członków konsorcjum BIO-FARMA w obszarze biotechnologii, bioinżynierii i bioinformatyki, poprzez osiągnięcie celów szczegółowych, jakimi są:

Lab_2a

  • zwiększenie udziału środków przeznaczonych na zakup aparatury naukowo-badawczej o znaczeniu środowiskowym w kwocie całości środków na zakup aparatury B+R
  • zwiększenie liczby projektów badawczych, rozwojowych i celowych
  • zwiększenie liczby projektów we współpracy międzynarodowej
  • zwiększenie ilości jednostek naukowych korzystających z infrastruktury konsorcjum
  • zwiększenie liczby osób, które przeszły specjalistyczne szkolenia
  • zwiększenie liczby naukowców mających dostęp do nowoczesnej infrastruktury
  • zwiększenie ilości studentów mających dostęp do nowoczesnej infrastruktury

Przedmiotem projektu jest stworzenie w południowym regionie Polski sieci zintegrowanych i ściśle współpracujących specjalistycznych laboratoriów badawczych w oparciu o jednostki już posiadające ogromne doświadczenie w dziedzinie biotechnologii, bioinżynierii i bioinformatyki. Przedsięwzięcie obejmuje przeprowadzenie inwestycji budowlanej w Gliwicach, modernizację budynku w Zabrzu-Rokitnicy oraz zakup aparatury naukowo-badawczej dla potrzeb tworzonych, jak również istniejących laboratoriów, co pozwoli członkom konsorcjum na prowadzenie wysokiej jakości badań w wyżej wymienionych dziedzinach. Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie aparaturowej masy krytycznej niezbędnej do prowadzenia dużych, w tym międzynarodowych i multidyscyplinarnych projektów badawczych. Łączne wydatki projektu wynoszą 89.840.000,00 zł brutto, w tym 74.607.604,04 zł to wydatki na zakup aparatury z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem. Niniejszy projekt przyczyni się do zwiększenia ilości nowych opracowań dla biotechnologii, bioinżynierii i bioinformatyki.