L104 - Laboratorium Syntezy i Analiz Chemicznych

Nowe możliwości badawcze, które powstaną w wyniku realizacji projektu:

 • Lab_4Ocena w czasie rzeczywistym dowolnych oddziaływań dwucząsteczkowych, zachodzących w roztworach wodnych, umożliwiając oszacowanie kinetyki wspomnianych reakcji, powinowactwa oddziałujących bioligandów czy też mapowanie epitopów, uczestniczących w interakcjach. Aparatura może być wykorzystana w badaniach relacji między strukturą cząsteczek, a ich biologicznymi funkcjami, znajdując m. in. zastosowanie przy wytwarzaniu bioczujników i chipów DNA/RNA czy - przy badaniu powinowactwa przeciwciał do antygenów lub też konstruowanych leków oraz dowolnych bioproduktów do ich akceptorów. Pozwala również na oszacowanie oddziaływań między cząsteczkami, a zmodyfikowanymi warstwami lub powierzchniami, stwarzając możliwości szczegółowej analizy właściwości konstruowanych biomateriałów.
 • Zastosowanie technik NMR obecnie lokalnie niedostępnych, w tym takich jak:
  • identyfikacja białek i innych biopolimerów, badania ich struktury,
  • badania ruchliwości cząsteczkowej oraz oddziaływań, co pozwala charakteryzować funkcje białek oraz metabolizm leków, badania dynamiki molekularnej, konformacji cząsteczek białka, własności chemicznych grup funkcyjnych biopolimerów, słabych oddziaływań międzycząsteczkowych, hydratacji białek, wiązań wodorowych,
  • oznaczanie struktury RNA/DNA,
  • metabolomika,
  • badania płynów ustrojowych, ekstraktów komórkowych oraz wycinków tkankowych (np. tkanki wątroby, tarczycy, prostaty lub innych organów), badania metabolizmu leków i detekcja markerów nowotworowych, a także badania obrazowe małych zwierząt – otwiera to możliwość testowania nowych biotechnologii oraz technik terapeutycznych (na przykład napromienianie) czy leków.
 • Opracowanie procesów otrzymywania poszukiwanych substancji biologicznie czynnych w ciągłych mikroreaktorach przepływowych
 • Opracowanie sposobów otrzymywania nowych biokatalizatorów
 • Badania właściwości katalitycznych immobilizowanych enzymów, w tym syntetyza materiałów oraz naturalnych układów biologicznych oraz kompleksów metali przejściowych – potencjalnych katalizatorów do stereoselektywnych syntez organicznych
 • Nowe procedury analityczne i metody wydzielania zanieczyszczeń antropogennych z próbek środowiskowych i biologicznych
 • Badania oddziaływań pomiędzy biomakrocząsteczkami oraz związkami niskocząsteczkowymi, jak również pomiar efektów cieplnych towarzyszących oddziaływaniu reagujących z sobą cząsteczek. Pomiary kinetyki enzymatycznej.
 • Badania struktury materiałów biologicznie aktywnych, w tym syntetycznych jak i naturalnych układów biologicznych, badania oddziaływań ligand-białko i mechanizmu oddziaływań związków biologicznie aktywnych z enzymami, a także badania struktury i przestrzennej, przestrzennej orientacji struktur uporządkowanych (np. białek) i ich kompleksów z biologicznie aktywnymi substratami.

 

Zdjęcia i opis zakupionej aparatury

 

Pracownia spektrofotometri IR
Kierownik pracowni: Prof. dr hab. inż. Roman Mazurkiewicz

Wykorzystanie spektrometru FT-IR Nicolet 6700 z przystawką FT Raman

Spektrometr zakupiono i uruchomiono w grudniu 2009 r. W okresie do 15 listopada 2010 r. spektrometr intensywnie eksploatowano wykonując około 1000 widm IR o około 100 widm Ramana, głównie na potrzeby następujących projektów naukowych:

 1. „Transformacje estrów N-acylo-α-aminokwasów w ich fosfonowe i fosfinowe analogi, tlenki α-aminofosfin oraz pochodne kwasów α-aminobisfosforowych” (grant zwykły MNSzW nr N N204 165636; kierownik grantu prof. R. Mazurkiewicz),
 2. „Cukry jako surowce odnawialne w syntezie produktów o wysokiej wartości dodanej” Grant POIG 01.01.02-14-102/09, kierownik grantu prof. Wiesław Szeja)
 3. „Chiralne pochodne 3-trifenylofosfonio-2,5-piperazynodionu w diastereoselektywnej syntezie α-aminokwasów” (grant promotorski MNSzW nr N N204 165536; kierownik grantu prof. R. Mazurkiewicz),
 4. „Transformacje estrów N-acylo-α-aminokwasów w ich fosfonowe i fosfinowe analogi oraz tlenki α-aminofosfin” (praca doktorska, mgr inż. Jakub Adamek),
 5. „Badania nad rozdziałem kinetycznym za pomocą wybranych enzymów fosfonowych i fosfinowych analogów α-aminokwasów” (praca doktorska,mgr inż. Katarzyna Zielińska).

Spektroskopię IR i Ramana wykorzystywano głównie do kontroli postępu reakcji, w tym reakcji elektrochemicznych i enzymatycznych, a także badań strukturalnych uzyskanych nowych substancji chemicznych.

 

Pracownia spektrofotometri UV
Kierownik pracowni: dr inż. Tadeusz Bieg

Wykorzystanie spektrofotometru UV-VIS typ V-650 ( JASCO)

Spektrometr zakupiono i uruchomiono w grudniu 2009 r. W okresie do 15 listopada 2010 r. spektrometr intensywnie eksploatowano wykonując około 500 widm UV głównie na potrzeby następujących projektów naukowych:

 1. „Transformacje estrów N-acylo-α-aminokwasów w ich fosfonowe i fosfinowe analogi, tlenki α-aminofosfin oraz pochodne kwasów α-aminobisfosforowych” (grant zwykły MNSzW nr N N204 165636; kierownik grantu prof. R. Mazurkiewicz),
 2. „Cukry jako surowce odnawialne w syntezie produktów o wysokiej wartości dodanej” Grant POIG 01.01.02-14-102/09, kierownik grantu prof. Wiesław Szeja)
 3. „Chiralne pochodne 3-trifenylofosfonio-2,5-piperazynodionu w diastereoselektywnej syntezie α-aminokwasów” (grant promotorski MNSzW nr N N204 165536; kierownik grantu prof. R. Mazurkiewicz),
 4. „Badania nad ortogonalną syntezą oligosacharydów" ( praca doktorska, mgr inż. Michał Jadwiński).

Spektroskopię UV wykorzystywano głównie do kontroli postępu reakcji, w tym szybkości reakcji enzymatycznych, a także badań strukturalnych uzyskanych nowych substancji chemicznych.

 

Pracownia spektropolarymetri
Kierownik pracowni: dr hab. inż. Ilona Wandzik

Wykorzystanie spektropolarymetru P-2000 Series (JASCO)

Spektrometr zakupiono i uruchomiono w grudniu 2009 r. W okresie do 15 listopada 2010 r. spektrometr intensywnie eksploatowano wykonując około 500 widm UV głównie na potrzeby następujących projektów naukowych:

 1. „Transformacje estrów N-acylo-α-aminokwasów w ich fosfonowe i fosfinowe analogi, tlenki α-aminofosfin oraz pochodne kwasów α-aminobisfosforowych” (grant zwykły MNSzW nr N N204 165636; kierownik grantu prof. R. Mazurkiewicz),
 2. „Cukry jako surowce odnawialne w syntezie produktów o wysokiej wartości dodanej” Grant POIG 01.01.02-14-102/09, kierownik grantu prof. Wiesław Szeja)
 3. „Chiralne pochodne 3-trifenylofosfonio-2,5-piperazynodionu w diastereoselektywnej syntezie α-aminokwasów” (grant promotorski MNSzW nr N N204 165536; kierownik grantu prof. R. Mazurkiewicz),
 4. „Badania nad rozdziałem kinetycznym za pomocą wybranych enzymów fosfonowych i fosfinowych analogów α-aminokwasów” (praca doktorska,mgr inż. Katarzyna Zielińska).
 5. „Badania nad pochodnymi izoflawonów o przewidywanym działaniu przeciwnowotworowym” (praca doktorska, mgr inż. Jadwiga Zawisza Puchałka)

Spektroskopolarymetrię wykorzystywano głównie do kontroli postępu reakcji, w tym szybkości reakcji enzymatycznych, a także badań strukturalnych uzyskanych nowych substancji chemicznych.

 

Pracownia chromatografii
Kierownik pracowni: Prof.dr hab. Irena Baranowska

Wykorzystanie chromatografu HPLC MS MS

Spektrometr zakupiono i uruchomiono w listopadzie 2010 r. Aparat został uruchomiony przez dostawcę. W listopadzie prowadzone jest szkolenie w zakresie zastosowania i eksploatacji aparatu. W szkoleniu uczestniczy 5 osób.